CN EN
出版文章您当前的位置:首页 > 出版文章

5.Crosslinking and densification by plasma-enhanced molecular layer deposition for hermetic seal of flexible perovskite solar cells,Nano Energy,109,108232
Zhenyu Wang, Jintao Wang, Ze Li, Ziqiang Chen, Lianchao Shangguan, Siyu Fan, Yu Duan


4.Relieving the Ion Migration and Increasing Superoxide Resistance with Glutathione Incorporation for Efficient and Stable Perovskite Solar Cells,Advanced Materials Interfaces,2202266
Jintao Wang, Zhenyu Wang, Shuming Chen, Ning Jiang, Long Yuan, Jian Zhang, Yu Duan


3.Photocationic Initiator Induced Synergy for High‐Performance Perovskite Solar Cells,Advanced Energy and Sustainability Research,4,2,2200123
Jintao Wang, Xu Zhang, Zhenyu Wang, Shuming Chen, Rui Wang, Yu Duan


2.Smart thermally responsive perovskite materials: Thermo-chromic application and density function theory calculation,Heliyon,e12845
Ning Jiang, Shuming Chen, Jintao Wang, Chenyang He, Kai Fang, Hanlin Yin, Yitong Liu, Ye Li, Duan Yu


1.Reduced Surface Hydroxyl and Released Interfacial Strain by Inserting CsF Anchor Interlayer for High‐Performance Perovskite Solar Cells,Solar RRL,7,2,2200960
Jintao Wang, Zhenyu Wang, Shuming Chen, Ning Jiang, Long Yuan, Jian Zhang, Yu Duan